در دنیای امروز دیگر نمی توان خواندن و نوشتن را معیار سواد درنظر گرفت. حتی شاید توانایی کار با تکنولوژی های جدید  و  پیشرفته هم نتواند معیار مناسبی برای تشخیص باسواد بودن شخص باشد.

چه بسا افرادی که دارای مدارک دانشگاهی بالا هستند اما در زندگی خود و در ارتباط ساده با دیگران دچار مشکلات مهمی می شوند.

پس معنای سواد در دنیای امروزی چیست؟ چه کسی را می توان باسواد دانست؟