در این فایل ویدیویی به بررسی تفاوتهای انسانهای ثروتمند و فقیر می پردازیم. تفاوت نجوه نگرش و تفکر آنها و آنچه باعث می شود آنها در موقعیتهای مشابه با انسانهای دیگر تصمیم های متفاوتی بگیرند و رفتار متفاوتی داشته باشند. همین تصمیم های متفاوت و رفتارهای درست باعث افزایش ثروت و موفقیت آنها می شود.

موضوع اصلی درواقع سطوح مختلف انزژی است که انسانها در آنها قرار دارند. شما همه موقعیتها و فرصتهایی که با آن مواجه می شوید و همه رفتار و تصمیم  گیریهایتان بستگی به سطح انرژی دارد که در آن قرار دارید.

 

 

برای دانلود ویدیوی فوق روی این لینک کلیک کنید.

مطالعه
۱۰ راز ثروت میلیاردرهای معروف