برای رسیدن به گنج، اولین قدم خواندن نقشه گنج است. اگر ما نتوانیم نقشه گنج را بخوانیم همه تلاشهای ما بی ثمر و بیهوده خواهد بود.

در زندگی سواد خواندن این نقشه، و روش فهم و درک آن نگرش مجموعه باورهای ماست.

محمد وفایی در این ویدیو این مطلب را کامل تر توضیح می دهد.

 

مطالعه
راه نهان کسب ثروت و موفقیت