در این جلسه راهکاری جهت جلوگیری از رفتار خجولی در مواجهه با افراد دیگر را یاد می گیریم.

 

 

دانلود جلسه هفتم