ثروتمند بودن بهتر است یا پولدار بودن؟

اصلا این دو تفاوتی هم با هم دارند؟

برای پیدا کردن جواب این سوالات می توانید کتاب زیر را مطالعه کنید.