چرا همه ما باید مذاکره را یادبگیریم؟

ما چیزهایی که حقمان است را به دست نمی‌آوریم. چیزهایی را به دست می‌آوریم که برای آن‌ها مذاکره می‌کنیم