محمد وفایی در ویدیوی کوتاهی درباره غر زدن و اثرات نامطلوب آن صحبت می کند.