وقتی اعتماد به نفس پایینی داریم باعث ایجاد یک چرخه معیوب می شویم که مرتب اعتماد به نفس ما را کمتر هم می کند. به دلیل نداشتن اعتماد به نفس کاری را خراب می کنیم. بعد خودمان را سرزیش می کنیم. با خودمان دشمن می شویم و به همین شکل اعتماد به نفسمان کمتر می شود.

 

در صورت تمایل می توانید در دوره رایگان رفع خجولی وافزایش اعتماد به نفس شرکت کنید.

 

 دوره رایگان رفع خجولی و افزایش اعتماد به نفس