می تونی بحث درباره دوره صوتی چگونه ذهن خود را برای رسیدن به آرزوهایتان تمرین دهید ارل نایتینگل را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!