می تونی بحث درباره چرا بیرون آمدن از منطقه امن ارزشش را دارد؟ حتی اگر برای شما مشکل باشد؟ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!