می تونی بحث درباره سلسله مراتب نیازهای مازلو در رستگاری شاوشنک را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!