انگیزشی

هیچ محدودیتی وجود ندارد

  اگر یک فلج مادرزاد قهرمان دو المپیک نشود فقط و فقط خودش مقصر است. اگر این جمله سارتر را سرلوحه زندگی خود قرار دهیم و باورهای خود را بر اساس آن تنظیم کنیم به