ارتباط موثر

ارتباط موثر

با زدن به دل مشکلات بر آنها غلبه کنید

چگونه می‌توان به دل مشکلات زد و از آن‌ها رهایی یافت؟  تکنیک قصد متناقض نمی‌توانید در جمع حضور یابید و می‌ترسید صحبت کنید، شب‌ها درست خوابتان نمی‌برد و روزها کسل و بی‌حوصله‌اید، اکثر مواقع مضطربید،

ارتباط موثر

تاثیرات شگرف نوازش در زندگی زناشویی

اولین باری که دست همسرتان را در دست گرفتید، به یاد می‌آورید؟ آخرین باری که مادر یا پدرتان را در آغوش گرفتید چطور؟ یادتان می‌آید وقتی مادربزرگ موهایتان را نوازش می‌کرد و برای‌تان قصه می‌گفت؟

ارتباط موثر

کارهایی که به جای شفاف حرف زدن می کنیم.

طرح معما به جای گفتگو ما اغلب به جای گفتگوی شفاف و مدیریت شده دست به انجام رفتارهای جایگزین می زنیم. وقتی بلد نیستیم رفتار فعال داشته باشیم و گفتگوی درستی انجام دهیم به جای