کمال گرایی مشکلی است که خیلی از افراد با آن دست به گریبان هستند.

محمد وفایی در این وبینار کوتاه درباره مشکل کمال گرایی ریشه ها و راهکار های عملی رهایی از کمال گرایی صحبت می کند.