در مذاکره باید به دنبال نتیجه ای باشم که نفع طرفین را در پیش داشته باشد.