سلام

در جلسه پنجم از دوره رفع خجول تمرینات و راهکارهای جلسه قبل تکمیل شده و راهکارهای جدیدی ارایه می شود.

 

 

دانلود فایل جلسه پنجم